Regulamin rekolekcji 22-24.06.2015

Regulamin rekolekcji z ojcem Jose Maniparambil w Starogardzie Gdańskim na Łapiszewie w dniach 22-24.06.2015

Organizatorem rekolekcji jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim oraz Wspólnota Rodzin przy tej Parafii.

 1. Rekolekcje prowadzone są zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego.
 2. Rekolekcje odbywają się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim w dniach 22-24.06.2015
 3. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani Uczestnicy mają prawo wzięcia w nich udziału. Rejestracji można dokonać jedynie u członków Wspólnoty Rodzin działającej przy Parafii NSPJ lub przez Internet za pośrednictwem oficjalnej strony Rekolekcji.
 4. Możliwa jest rejestracja w parafiach Starogardu Gd, w miesiącu kwietniu 2015 r.
 5. Proces rejestracji Uczestników przez Internet składa się z pięciu etapów:
 6. Zgłoszenie Uczestnika
 7. Uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia wraz z numerem zgłoszeniowym – poprzez e-mail.
 8. Przelew kwoty zadeklarowanej w zgłoszeniu na konto Organizatora w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych od daty wysłania zgłoszenia.
 9. Potwierdzenie wysłane za pomocą poczty e-mail o zaksięgowaniu kwoty zgodnej z deklaracją w zgłoszeniu i o umieszczeniu zgłoszenia na liście uczestników z podaniem numeru rejestracji (potwierdzenie to w formie wydrukowanej w dniu rozpoczęcia rekolekcji będzie dokumentem potwierdzającym poprawność rejestracji).
 10. Osobista rejestracja Uczestnika w dniu rozpoczęcia rekolekcji potwierdzona dowodem osobistym i potwierdzeniem, o którym mowa w punkcie 5d niniejszego Regulaminu.
 11. Zgłoszenie drogą elektroniczną odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej pod adresem rekolekcjestarogard.pl.
 12. Tytuł przelewu musi zawierać dane zgodne z danymi zawartymi w potwierdzeniu zgłoszenia w odpowiedniej kolejności: numer zgłoszeniowy, imię, nazwisko i adres.
 13. Proces rejestracji Uczestników w wyznaczonych przez Organizatora parafiach składa się z dwóch etapów:
 14. Zgłoszenie uczestnika w parafii w wyznaczonym na zapisy dniu wraz z wpłatą całości kwoty za uczestnictwo i uzyskaniem potwierdzenia wpłaty (potwierdzenie to w dniu rozpoczęcia rekolekcji będzie dokumentem potwierdzającym poprawność rejestracji i podstawą do wydania identyfikatora).
 15. Osobista rejestracja Uczestnika w dniu rozpoczęcia rekolekcji potwierdzona dowodem osobistym i potwierdzeniem wpłaty, o którym mowa w punkcie 8a niniejszego Regulaminu.
 16. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Zostanie ona przekazana na koszta organizacji Rekolekcji, a wszelkie ewentualne nadwyżki, przekazane zostaną jako darowizna na cele charytatywne dla Zespołu Caritas Parafii NSPJ w Starogardzie Gd., który między innymi prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy dla 52 osób niepełnosprawnych.
 17. Uczestnicy nie mogą odstępować swoich wejściówek osobom trzecim.
 18. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na Rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby związane z organizacją Rekolekcji. Służą one jednoznacznej identyfikacji Uczestników.
 19. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i organizacji Rekolekcji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883.
  W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez Organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 20. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje na temat działań ewangelizacyjnych przygotowywanych przez Organizatora.
 21. Na czas trwania Rekolekcji Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się we własnym zakresie. Uczestnictwo w rekolekcjach osób małoletnich możliwe jest wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów lub osób pełnoletnich. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprawowanej opieki nad osobami małoletnimi.
 22. Dopełnienie procesu rejestracji jest jednoznaczne z pełnym udziałem w Rekolekcjach i zaakceptowaniem regulaminu.
 23. Uczestnik naruszający porządek (zakłócający przebieg Rekolekcji, przez wybryki chuligańskie, stan wskazujący na spożycie alkoholu lub środków odurzających itp.) może zostać usunięty z Rekolekcji przez służby porządkowe bez prawa zwrotu wniesionej opłaty.
 24. Uczestników rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na teren miejsca rekolekcji broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych i napojów alkoholowych, środków odurzających.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, które mogą wyniknąć z przyczyn od niego niezależnych.
 26. Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

 

Ks. Józef Pick – proboszcz parafii NSPJ w Starogardzie Gd.

Starogard Gd. 12.03.2015 r.

Komentarze są wyłączone.